bird
sun

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

    • Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
    • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
    • Rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu

w celu

    • wspierania potencjału rozwojowego dziecka istwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się dyrektor przedszkola.

Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: pedagog, psycholog, logopeda, współpracują z rodzicami, poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  innymi placówkami oraz organizacjami i instytucjami działającymi. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez nauczycieliw toku bieżącej pracy to w szczególności:

- dobór zadań do możliwości dzieci;

- praca indywidualna z dzieckiem, dobór odpowiednich zadań lub praca  według indywidualnego programu wspomagania

- praca dzieckiem w grupie – dobór zadań;

- wspólne  działania nauczycieli i specjalistów.