bird
sun

Terapia logopedyczna

Bez nazwy 2Terapia logopedyczna ma na celu: usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy, prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.Do terapii logopedycznej, dzieci są kwalifikowane na podstawie przesiewowych badań logopedycznych, prowadzanych we wrześniu każdego roku. Dodat­kowo rodzice, dzieci uczest­ni­czą­cych w tera­pii otrzy­mują wska­zówki do ćwi­czeń z dziećmi (zeszyt z mate­ria­łami do ćwiczeń).

W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem.