bird
sun

Zajęcia rewalidacyjne

rewalidacjaDla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.

Orzeczenie - jest  to dokument wydawany przez wspomnianą Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną i kierowany jest do osób u których po przeprowadzeniu badań diagnostycznych wskazano potrzebę kształcenia specjalnego, a mianowicie dzieci z niepełnosprawnością: intelektualną, sprężoną i fizyczną.Tak dla ścisłości Poradnia nie wydaje tylko Orzeczeń o Potrzebach Kształcenia Specjalnego,  ale także  inne dokumenty: Opinia, Opinia o Potrzebie wczesnego Wspomagania Rozwoju, wsparcie ze strony logopedy, psychologa dziecięcego, pomoc rodzinną (wszystkie te działania są nieodpłatne, niestety czas oczekiwania może  być z tego powodu wydłużony).  Orzeczenie wydawane jest  na cały okres trwania danego etapu edukacyjnego.

Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Do zajęć organizowanych w naszym przedszkolu nalezą: usprawnianie widzenia, orientacja w przestrzeni, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające komunikację i umiejętności społeczne, wspomaganie rozwoju intelektualnego, rehabilitacja ruchowa, Integracja Sensoryczna.. Podstawą rozpoczęcia pracy z dzieckiem jest całkowita akceptacja dziecka przez nauczyciela oraz zaakceptowanie nauczyciela przez dziecko. Ćwiczenia mają   charakter zabawowy, a nie formy typowej lekcji, gdyż dziecko lepiej zapamiętuje to, co jest atrakcyjne. Dziecko poznaje świat wszystkimi zmysłami, należy więc je wszystkie wykorzystywać , rozwijać, a systematyczność jest warunkiem osiągnięcia trwałego efektu.

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną dostosowane do określonych niepełnosprawności. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.